Thank you Emilia Derbiszewska for the meat and nice bones thanks to Emil